Kütahya

  Kuruluşun Öyküsü

  Hayme Ana, geleneğe göre Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesi Güdüz Alp’in ise hanımıdır. 
  Türbesi Domaniç ilçemize bağlı Çarşamba Köyü'ndedir. Hayme Ana Türbesi Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han'ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir Türkmen  (Yörük)  kızıdır.  Kayı Boyu önce Ankara'nın batısındaki Karacadağ yöresine yerleşmiştir.(Ankara'nın batısındaki Haymana ilçesi adını bu hanımdan almıştır.) Osmanlı Obasının Söğüt ve Domaniç'e yerleşmesiyle belli bir dönem devlet idaresini eline aldığından ve devletin kuruluşunda oynadığı hayati rol sebebiyle "DEVLET ANA" olarak anılmıştır. 1250 li yıllarda aşiret reisliğinin Hayme Ana'ya ait olduğu söylenmektedir. Yine bir yayla mevsiminde (muhtemelen Eylül ayında) Hayme Ana Hakkın rahmetine kavuşmuş, Çarşamba Köyü'nde tepenin üstündeki yaylayı gören kısmına gömülmüştür. Hayme Ana'nın vefatından sonra, gömüldüğü yerin etrafı duvarlarla çevrilmiştir. II. Abdülhamit devrinde, Çarşambalı bir köylü evinde sakladığı dedesinden kalma deri üzerine yazılmış bir vesikayı köye gelen birine okutur. Vesikanın Hayme Ana'ya ait olduğu ortaya çıkar. Görevli İstanbul'a giderek Yıldız Sarayı'na varır ve vesikayı padişaha ulaştırır. II. Abdülhamit vesikayı inceletip bir heyeti buraya gönderir. 
  Büyük ninesi Hayme 'ın kabrini buldurarak üzerine bir türbe ve külliye yaptırır. Türbenin üzerinde bulunan mermer kitabe de:
  "Şahin şeh-i ali hasep, hakan-ı mebrük'ün-nesep, Abdülhamit Han kim anın lütfunda âlem müstefit,
                                                                         
  Gazi'i meydanı vega cennet mekân Ertuğrul'un,
  Olmuş idi vaktaki bu sancakta ikbali bedid,
  Şu Domaniç yaylasını aldıkta dest-i miknete,
  Ehli hilafa evvela çekmişdi ol seddi sedid,
  Gazi merhumun imiş bu Hayme Ana maderi,
  İtsun garik-i mağfiret daim anı Rabbi Vahit,
  Şah'ı Cihan bu türbeyi yaptırdı ol merhumeye,
  Eyyam-ı ömrü şevketin kılsın Canab-ı Hak mezid
  Bir padişaha itmemiş Allah bu hayrı nasip,
  Şimdiye dek geçmiş idi tarihden asr-ı medid,
  Vali iken Mahmud kulu, nazm eyledi tarihini,
  Kıldı bu rana türbe-i bünyad Han Abdülhamit.
  Ketebehü İbrahim (sene 1306) Hakkı Bursavi.
   
   
  Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil